All Of Me For All Of You - Zulu CD Cover

SIYAKUDUMISA

Siyathokoza ukunethulela le mikhuleko namaculo endumiso esuka kuDkt Noel Woodroffe neCongress MusicFactory. I‘Siyakudumisa’ ibonisa inhliziyo yethu ndawonye, inhlonipho nokubonga kuNkulunkulu.

Abaculi, amakwaya, abaqambi bamaculo nabadlali bezinsimbi kuleli cwecwe babonisa ubuhle bomzimba weNkosi yethu uJesu Kristu. Basuka emajukujukwini omhlaba – eCaribbean, United State, Europe, Afrika, Asia, Latin America nasePacific – ukuhlanganyela ukuze kwenziwe izinsiza lezi esesabelana nazo namabandla kanye namakholwa emhlabeni wonke.